Disclaimer

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is. Octopus behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

1. Definitie en toegang tot de algemene voorwaarden

Met de ‘website’ wordt deze website bedoeld, zoals uitgegeven door Octopus (zie voor meer informatie, de rubriek: ‘Uitgever van de website’).

Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben.

De website kan ook links naar andere websites bevatten die derden publiceren. Octopus wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Octopus op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

2. Inhoud van de website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud.

Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie en is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot hun persoonlijk(e) boekhouddossier(s). Om toegang te hebben tot deze private inhoud moet de gebruiker een door Octopus aangemaakte account hebben. Hij ontvangt daarbij een login en een wachtwoord die strikt vertrouwelijk zijn. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn wachtwoord en meer bepaald voor elk misbruik, ongeacht of dit wachtwoord al dan niet vrijwillig werd meegedeeld.

3. Uitgever van de website

De uitgever van de website is Octopus

Octopus Accountancy Software
Brusselsesteenweg 708a
9050 Gentbrugge
BTW BE 0477.525.753

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

Octopus heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. Octopus kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.

5.Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materieel op deze website worden door de intellectuele eigendomsrechten beschermd die aan Octopus toebehoren.

6. Toepasbaar recht en bevoegde rechtscolleges

In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd.